top of page
Search

ढवळून उठलेल्या मनांसाठी तुरटीच्या खड्यांसारखे तीन संस्कृत श्लोक


Want to read more?

Subscribe to echenar.com to keep reading this exclusive post.

2 views0 comments

Related Posts

See All

एक निनावी सत्यकथा

शिक्षणक्षेत्रात बराच काळ असलो तरी आपल्या शिक्षणपद्धतीतल्या बाबूगिरीचा मला प्रचंड तिटकारा आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांच्या ऊर्जेचा व उत्साहाचा त्यामुळे प्रचंड अपव्यय होतो.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page