top of page
Search

नवरस

कुठलेही काव्य किंवा वाङमय घेतले तरी त्यात ह्या नऊ रसांपैकी एक तरी असतोच.

Want to read more?

Subscribe to echenar.com to keep reading this exclusive post.

2 views0 comments

Related Posts

See All

एक निनावी सत्यकथा

शिक्षणक्षेत्रात बराच काळ असलो तरी आपल्या शिक्षणपद्धतीतल्या बाबूगिरीचा मला प्रचंड तिटकारा आहे. भारतीय विद्यार्थ्यांच्या ऊर्जेचा व उत्साहाचा त्यामुळे प्रचंड अपव्यय होतो.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page